А Б В Г Д Е Ќ З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ђ Ю Я
 
АБЫЙЛАРЫМ
И.Шђрипов кље - Р.Чурагул сњз.	
 
Гомер йомгагы тђгђри
Без белмђгђн якларга,
Њзећ дђ сизми каласыћ,
Илтђ ђллђ кайларга.

Кушымта:

Кайгыда да, шатлыкта да
Булсак иде гел бергђ.
Абыйларым. ќаныйларым,
Дљньяларны ќимерттереп
Яшик ђле гел бергђ.

Дљнья серле, бик мђкерле,
Алда ђллђ нилђр бар?
Тайганда куллар бирђче
Ђл дђ сез бар, абыйлар!

Бабамнардан мирас булып
Безгђ туганлык калган.
Ялгыз њзе егылганда – 
Егыла алмый љч таган!..

Абыкайлар. ќитез тайлар,
Сез – дљньяныћ тоткасы.
Бар кеше дђ сезнећ кебек
Изге ќанлы булсачы.
АЙ БЫЛБЫЛЫМ
татар халык ќыры

Ай былбылым, вай былбылым, 
Агыйделнећ камышы;
Ай былбылым, вай былбылым, 
Агыйделнећ камышы;
Таћ алдыннан чут-чут килђ 
Сандугачлар тавышы. 
Таћ алдыннан чут-чут килђ 
Сандугачлар тавышы. 

Ай былбылым, вай былбылым, 
Агыйделдђ таћ ата; 
Ай былбылым, вай былбылым, 
Агыйделдђ таћ ата;
Таћнар ата, љзелђ њзђк, 
Ќырлата да елата. 
Таћнар ата, љзелђ њзђк, 
Ќырлата да елата. 

Ай былбылым, вай былбылым, 
Кунып сайрый талларга;
Ай былбылым, вай былбылым, 
Кунып сайрый талларга; 
Синећ хакта серлђремне 
Сљйлим сандугачларга. 
Синећ хакта серлђремне 
Сљйлим сандугачларга. 
АКЫЛ ЧЫБЫГЫ
Ф.Галимов кље - Р.Чурагул сњз. 

Ђти безне кыйнамады,
Рђнжетмђде сњз ђйтеп.
Аннан калган тал чыбыгы
џаман тора кисђтеп. 

Кайгылардан, афђтлђрдђн
Ерак тор син, ђй, бала.
Кырын эшлђр эшлђгђнче
Азагын син чамала!
Тђњфыйклы бул, и, бала! 

Узган инде бала чаклар
Онытылган агач тайлар.
Ђткђйлђрнећ тал чыбыгы
Гљнаџлардан саклыйлар. 

Тал чыбыклы матчаларны
Басмасын кайгы йљге.
Тал чыбыклы џђм ђтиле
Балалы нигез — изге.
ДИМ-ДИМ
Татар халык ќыры

Ќилфер-ќилфер, дим-дим,
Йљргђн чакта, дим-дим,
Ќиллђр ача куенымны.
Янып-кљеп, дим-дим,
Йљргђн чакта, дим-дим,
Дуслар ача књћелемне.

Ќилфер-ќилфер, дим-дим,
Итње лђ, дим-дим,
Ќилнећ алып китње.
Књћелле дус, дим-дим,
Ишлђр белђн, дим-дим,
Бергђ гомер итње.

Ќилфер-ќилфер, дим-дим,
Ука чуклар, дим-дим,
Ник ќилферди, ќил дђ юк?
Синећ кебек, дим-дим,
Матур ярлар, дим-дим,
Авылда тњгел, илдђ юк.
ЗЂЋГЂР КЊЛМЂК
Ђхмђт Рђшитов сњзлђре 

Зђћгђр књлмђгећне киясећ дђ
Зђћгђр књлгђ кљн дђ килђсећ.
Йљрђгећдђ нинди утлар яна?
Уйларыћны килђ белђсем.

Зђћгђр књлмђгећне киясећ дђ
Яшел болыннардан њтђсећ.
Болын чђчђклђрен ќыя-ќыя,
Кемне шулай љзелеп кљтђсећ?
     (болай сагынып)

Зђћгђр књлмђгећнећ зђћгђрлеге 
Хђтерлђтђ зђћгђр књклђрне.
        (аяз)
Нинди иркђ сњзлђр ачар икђн
Књћелећдђге серле биклђрне?
(Књћелећћђћ серле биклђрен?!)
КАЙГЫ ЌИЛЕ
Р.Тимербаев кље. - Р.Чурагул сњз.

Кайгы килсђ, сорап тормый,
Килми ишеген кагып.
Бђхет тулы тормышыныћ
Килђ тђрђзен ватып. 

Мин туган йортныћ капкасын
Кайгы ќиле какмасын.
Ђти-ђни, туганнарны
Фђрештђлђр сакласын. 

Ђти-ђни, изге ќанныћ
Тњрдђ булсын урыны.
Алар безне кеше иткђн
Озын булсын гомере. 

Кайда барма, кайда булма
Туган йортны ташлама.
Туган нигез ташларыннан
Туган иллђр башлана.
КАРТЛАР ЙОРТЫ
А. Нђбиев кље - Р.Чурагул сњз. 

Язмышларныћ салкын кочагына
Ташлап киткђн газиз баласын,
Уйламаган карт кљнендђ
Бер караусыз њзе каласын. 

Кушымта:

Ђллђ њзлђре гаепле,
Ђллђ заманда хат -
Картлар йорты тупсасында
Књпме язмышлар ята. 

Кай берђве њз баласын артык
Очындырган, сљйгђн чамасыз.
Књрђ алмаган газиз баласына
Тђрбиялђр бирњ чамасын.

Кушымта. 

Кеменђдер Ходай бала затын
Нидер сђбђп белђн бирмђгђн.
Яшьлек хаталары љчен язмыш,
Њч алырын бер кљн белмђгђн.

Кушымта.
КЊБЂЛЂГЕМ
Татар халык ќыры

Књбђлђк гљллђргђ кунса,
Гљллђр тибрђнђ микђн?
Ул да мине сагынганда,
Књбђлђгем, тњгђрђгем,
Асыл кошым, сандугачым,
Ќырлап ќибђрђ микђн?

Књбђлђккђй гљлгђ кунган,
Гљлдђ булгач оясы;
Минем књћелем сића тарта,
Књбђлђгем, тњгђрђгем,
Асыл кошым, сандугачым,
Син бит књћелем кояшы.

Тау астында, тал астында
Салкын чишмђ тњгђрђк;
Очып барып кайтыр идем,
Књбђлђгем, тњгђрђгем,
Асыл кошым, сандугачым,
Ђгђр булсам књбђлђк.
МОЋНАР КАЙТСЫН АВЫЛГА!
Р.Хђкимов кље. - Р.Чурагул сњз.

Авыл киче. Тасмалардан, 
Ђй, агыла ят моћнар. 
Нинди моћсу, ђллђ инде 
Телсез калган гармуннар. 

Кушымта:
Ђйт, авылым, кайда соћ моћ? 
Моћ кайда соћ, ђйт, урам! 
Аулак љйле џђм гармунлы 
Яшьлегемне сагынам. 

Авыл киче. Ник соћ моћсу? 
Књћелем буш, ник шулай?! 
Љй тњрендђ тальян гармун 
Моћ сагынып зар елый. 

Кушымта. 

Йљрђклђргђ очкын салып 
Гармунымда уйныймын. 
Авылыма моћнар биреп 
Урамнарын буйлыймын. 

Кушымта. 

Авыл киче. Яшь йљрђклђр 
Гармун-моћга сусаган. 
Сљю булып моћнар кайтсын 
Авылыма яћадан. 

Кушымта.
 САРМАН
Татар халык ќыры

Сандугачлар кунып кайда сайрый? -
Сарман буйларында тирђктђ.
Сића булган яшьлек мђхђббђтем
Њрелеп чђчђк ата йљрђктђ.

Сарман буйларыннан њткђн чакта
Тыћларсыћмы, ќырлар ќырлармын,
Књзлђрећне тутырып карарсыћмы,
Зђћгђр таудан яулык болгармын.

Сарман буйларында яшел алан,
Печђннђре ќитђр бер заман.
Кавышулары, иркђм, бик књћелле,
Ђмма аерылышу бик яман.
СУ БУЕННАН ЂНКЂЙ КАЙТЫП КИЛЂ
Л.Батыркаева муз. - М.Галиев сњз.

Су буеннан ђнкђй кайтып килђ,
Каз каурые алган кулына.
Чђчлђренђ, ќылы карлар булып,
Тал мамыгы ява тын гына.

Хђтерлиме ђнкђй књпме еллар
Шушы сукмаклардан узганын?
Эзлђп тљште микђн сагынып ул
Чишмђдђн су алган кыз чагын?..

Шул чакларга алып китђр сыман -
Атлар уйнап чаба њзђннђн.
Туган ќирлђр ђнкђй белђн бергђ
Бик њзгђргђн инде, њзгђргђн.

Су буеннан ђнкђй кайтып килђ,
Каз каурые алган кулына.
Эзлђренђ, ќылы карлар булып,
Тал мамыгы ява тыћ гына...
УТЫР ЂЛЕ ЯННАРЫМА
И.Хисамов муз. - Ш.Галиев сњз.

Оныт мђшђкатьлђрећне,
Оныт инде беразга.
Сыйпап-сыйпап чђчлђремне,
Бер иркђлђ, бер назла.

Кушымта:

Утыр ђле яннарыма,
Ял булсын ќаннарыма.

Йљзлђрећђ тљбђп карап,
Килђ бер сљенђсем,
Килђ бер иркђлђнђсем,
Килђ бер сљелђсем.

Кушымта.

Књзлђремђ ашыгып кына
Салкын карап њтмђ син;
Љстђп тор сљю ялкынын,
Гел љсти тор, бетмђсен.

Кушымта.
ШАХТА
Татар халык ќыры

Китђ ќаныем, китђ ќаныем,
Китђ ќаныем Донбасска;
Ул китђ инде Донбасска,
Сњз бирдек ташлашмаска.

Шахталарга син тљшђрсећ,
Ќырлап књмер кисђрсећ;
Ђмма мине бик сагынсаћ,
Бик саргайсаћ, нишлђрсећ?

Ђгђр мине бик сагынсаћ,
Йљрђккђећ тынмаса,
Сагынуларыћ чиктђн ашса,
Чакыртырсыћ Донбасска.
ЂЙТЕГЕЗЧЕ, РОМАШКАЛАР?!
Р.Хђкимов кље. - Р.Чурагул сњз. 

Љзђмен ромашка таќдарын - 
Сљяме, сљймиме, дип, ярым.
- Ђйт, чђчкђ, дљресен, ђйт инде...
Юансын йљрђгем џђм ќаным. 

Кушымта:

- Яратамы? Яратмыймы?
Ђйтегезче, ромашкалар?!
- Ашыкма син. Яратыр... дип
Ќавап бирђ мића алар. 

- Ђйт инде, ђњлия - ромашка,
Яшьлегем сиздерми њтђ бит.
Мђхђббђт барына ышанам,
Йљрим мин, кайчан ул килер дип... 

Кушымта:

- Яратамы? Яратмыймы?
Ђйтегезче, ромашкалар?!
- Ашыкма син. Яратыр... дип
Ќавап бирђ мића алар. 

Ђйтми ул хыялый ромашка. 
Ышанып йљрњдђн ни чара?
- Љметем тик синдђ, ђњлиям,
Калдырма йљрђктђ гел яра! 

Кушымта:

- Яратамы? Яратмыймы?
Ђйтегезче, ромашкалар?!
- Ашыкма син. Яратыр... дип
Ќавап бирђ мића алар.
- Ашыкма син! Ашыкма син! 
Ашыкма син! Яратыр!!! 
ЂЛЕ ДЂ СИН БАР ЂЛЕ ДЉНЬЯДА
 
Књптђн инде ђйтер хислђрем бар
Кем яулавын књћел тњремне.
Айга бары ачам йљрђгемне,
Ай тапшырсын сића серемне.

Кушымта:

Књзлђремђ бер каравыћ житкђн,
Бљтен кайгыларым югала.
Ђле дђ син бар ђле бђхетемђ,
Ђле дђ син бар ђле дљньяда!

Тђрђз шакып, назлы таћ ќиллђре
Миннђн сића сђлам китерер.
Тыћла књћел биреп: алар сића
Минем сњзлђремне ќиткерер.

Кушымта.
ЮЛЛАР
Л.Айтуганов муз. - Ђ.Ерикђй сњз.

Бизмђгђндђй яшђњ бђхетеннђн,
Юл йљрњдђн мђћге бизмђм мин;
Юллар, юллар, инде ничђ еллар
Аерыла алмыйм сездђн мин.

Алларымда якты йолдыз тљсле
Мавыктыргыч утлар яналар;
Юллар, юллар, борма-борма юллар
Шул утларга таба баралар.

Яшьлек хисен, тынгысызлык дђртен
Вакыт яћгырлары юмасын.
Юллар, юллар, авыр булса булсын,
Тик соћгысы гына булмасын.

Тирбђндереп якты уйларымны,
Ќђйрђп ята данлы, кић Илем;
Юллар, юллар, алга таба дђшђ,
Бармый калыр хђлем юк минем.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

АВЫЛКАЕМ
Р.Хаким кље - Р.Чурагул сњз.

Мећ-мећ бђхет юллар чакта,
Ягым, сића тић калам.
Авылныћ яшел чирђмен
Сагына џђрбер балаћ.

Кушымта:

Юк, китмимен, џич китмимен
Мин синнђн, авылкаем,
Ак каенлы, ќил капкалы,
Газиз туган яккаем.

Ай нурыдай якты иде
Авылдагы вакытлар,
Учак янында кичлђрен,
Эх, књћелле уеннар!

Кушымта.

Зифа юкђлђрећ белђн
Кызыктырма син, калам –
Кайда ќилђк болыннарыћ,
Яшел чирђмећ кайда?

Кушымта.

АГА ЧИШМЂ
Ф.Мортазин муз. - С.Хђким сњз.

Њзем су алам икђн,
Њзем юанам икђн.
Карыйм, карыйм, џич табалмыйм,
Нигђ соћ янам икђн?

Кушымта:

Ага чишмђ
Чылтыр-чылтыр,
Сљйли чишмђ:
Ничек онытыр?..

Чишмђлђр ага икђн,
Юлларын таба икђн.
Карыйм, карыйм, џич табалмыйм,
Књзлђрем тала икђн.

Кушымта.

Юлларга чыгам икђн,
Уйларга чумам икђн.
Карыйм, карыйм, џич табалмыйм,
Еракта томан икђн.

Кушымта.

БЕРЕНЧЕ МЂХЂББЂТ
С.Садыйкова муз. - Ђ.Рђшитов сњз.

Хђтердђ ул тыныч айлы кичлђр,
Хђтердђ бормалы су юлы.
Онтылмый беренче саф мђхђббђт,
Онтылмый Агыйдел сылыу.

Ул мине утларда яндырды да,
Тилмертте аерылу газабы.
Нигђ соћ чђчђктђй яшь гомернећ
Кавышу булмады азагы?

Юлларда киртђлђр очратсагыз,
Књћелегез булса да яралы,
Сез искђ алыгыз яшьли сљйгђн
Беренче яраткан ярларны.
ДУСЛАР БУЛСА КАЙГЫРМА!
Р.Тимербаев кље - Р.Чурагул сњз.

Матур ќырдан гына тормый,
Гомерлђрнећ џђр кљне.
Кечкђй генђ шатлыктан да,
Эшлђ, син бђйрђм њзећ!

Кушымта:

Кайгы хђсрђтлђр дђ узар,
Дуслар булса кайгырма!
Ќыр-моћнардан,
Ќан-дуслардан,
Ходай, безне аерма!

Болыт килер, яћгыр кояр,
Кояш чыгар азактан.
Кайгыларда, шатлыкларда,
Ќан-дусларга ќан атам.

Кушымта.

Књктђ кояш, џђрчак кљлђч,
Бђхет нурын љлђшђ.
Бђхетсез кљннђр булмыйлар,
Ямь таба, белеп яшђ!

Кушымта.
ИЗГЕЛЂР ЧИШМЂСЕ
А.Сљлђйманов кље - Р.Чурагул сњз.

Ђниемнећ бишек ќырын кљйлђп
Туган якка ага чишмђлђр.
Туган якныћ челтер чишмђлђре
Балачакка алып китђлђр.

Кушымта:

Изгелђр чишмђ суын эчђрмен,
Моћлы кљйлђрен отып ќырлармын.
Туган ягымныћ изге чишмђсен
Йљрђк тњреннђн китми моћнарым.
Якын мића изге туган телдђн,
Туган илдђн изге чишмђлђр.
Туган якныћ челтер чишмђлђре
Дљньяларын нурлы итђлђр.

Кушымта.

Кызыктырма мине чит-ят ќирлђр.
Туган якта гомер каламы.
Ђнкђм сљте кебек изге чишмђ
Ќыр-моћымны синнђн аламын.

Кушымта.
КАРА МЫЕК
Б.Гайсин муз. - Г.Зђйнашева сњз.

Сызылып киткђн кара мыек, -
Ђллђ каралта микђн?
Мыек астыннан елмая,
Ђллђ ярата микђн?

Сызылып киткђн кара мыек
Йљрђгемђ ут салды.
Бер кљн озата килде дђ
Ђллђ кая югалды.

Сызылып киткђн кара мыек
Кайларда йљри микђн?
Кайнар мђхђббђт сњзлђрен
Кемнђргђ сљйли икђн?

Сызылып киткђн кара мыек -
Буяган мыек икђн;
Буялган мыеклыларга
Ышану кыен икђн!..
КЕРКЂЛЕ ТАУЛАРЫ
И.Закиров муз.- Г.Зђйнашева сњз.

Керкђле авылы кайда -
Биек тау итђгендђ.
Тауларын да сагынып кайтам,
Читлђргђ китђмен дђ.

Кушымта:

Керкђле таулары биек,
Биек булса да меник.
Туган ќирнећ, сљйгђн ярныћ,
Дусларныћ кадерен белик.

Керкђленећ чишмђлђре
Ашыгып ага, челтерђп.
Челтерђп аксын чишмђлђр,
Илгђ иминлек телђп.

Кушымта.

Керкђле књперен чыккач,
Ућга киткђн юллар бар;
Сезнећ књћелдђ нилђр бар? -
Бездђ сагыш, моћнар бар.

Кушымта.
КЫЋГЫРАУЛЫ МЂКТЂП ЕЛЛАРЫ
Р.Хђсђнов муз. - Ш.Галиев сњз.

Кошлар да бер шулай таралалар,
Сау бул инде, туган оябыз!
Офыкларга карап очар љчен
Ићнђрдђ без канат тоябыз.

Кушымта:

Ђйтерсећ лђ пар атларда њтте
Кыћгыраулы мђктђп еллары.
Књћеллђрдђ гомерлеккђ калыр
Шушы соћгы моћлы чыћлавы.
Кыћгыраулы, кыћгыраулы,
Кыћгыраулы мђктђп еллары.

Зур юлларга безне чыгардыћ син,
Књћеллђргђ бирдећ омтылыш.
Соћгы звонок булсын беренчесе,
Син каршыла безне, зур тормыш.

Кушымта:

Ђйтерсећ лђ пар атларда њтте
Кыћгыраулы мђктђп еллары;
Онытылмас, кая юл тотсак та,
Сагындырыр таныш чыћлавы.
Кыћгыраулы, кыћгыраулы,
Кыћгыраулы мђктђп еллары!..
НИГЂ ЯНА ЙЉРЂГЕМ?

Татар халык ќыры

Сандугачлар иялђшкђн
Су эчђргђ милђштђн.
Сагынуларым бетђр ђле
Сине књреп сљйлђшсђм.

Кушымта:

Уф, тала, тала, тала,
Тала ике белђгем.
Нигђ тала, нигђ яна
Икђн минем йљрђгем?!

Агыйделгђ басма салдым
Каенын сайлап кына.
Яннарыћа барыр идем
Кош булып сайрап кына.

Кушымта.

Агыйделкђйне кичкђндђ
Ќырлыйм ишкђк ишкђндђ.
Љзелђ њзђк, яна йљрђк
Ќаныем искђ тљшкђндђ.

Кушымта.

Агыйдел суы тирбђлђ
Уртасында сал булса.
Суга салсаћ, калкып чыгар
Безгђ насыйп яр булса.

Кушымта.
СИБЕЛЂ ЧЂЧЕМ
Татар халык ќыры

Сибелђ чђчем, сибелђ чђчем,
Сибелђ чђчем, тарала.
Йђ утка сал, йђ суга сал,
Йђ кайгымнан арала.

Уйсу ќирнећ агым сыу
Ага икђн таћ белђн.
Узар, ахры, яшь гомерем
Гел сагыш, гел моћ белђн.

Сандугачлар су эчђлђр
Агыйделгђ тезелеп
Нигђ болай сагынам икђн,
Њзђклђрем љзелеп?!
УМЫРЗАЯ
Татар халык кље - Ђхмђт Фђйзи сњз.

Боз катлавы эрегђч, ќир љстенђ
Умырзая чыга, карагыз:
Умырзая чыга,
Умырзая калка,
Умырзая суза сабагын.

Боз катлавы кебек кљнкњрештђн
Чыгасым ла килђ тизрђк.
Умырзая кебек,
Умырзая кебек,
Умырзая кебек тиз њрлђп...

Умырзая бик тиз њсеп чыга,
Бик аз гына яши тураеп.
Умырзая бик тиз
Башын аска ия,
Умырзая сула моћаеп...

Юк, мин яшђр идем озак, озак,
Минем килми алай буласым:
Умырзая кебек,
Умырзая кебек,
Умырзая кебек суласым...

Юк, мин яшђр идем, ќђй ясаучы
Зур чђчђклђр белђн ќыелып;
Юк, мин њлмђс идем
Умырзая кебек,
Умырзая кебек боегып...
УФА НИ ЉЧЕН МАТУР
С.Садыйкова муз. - Н.Дђњли сњз.

Уфа каласы ни љчен матур?
Белђм, дускаем, белђм серлђрен:
Мин синећ белђн йљрим урамда,
Мића елмая синећ књзлђрећ.

Кушымта:

Карасаћ мића,
Елмайсаћ мића,
Син дђ бик матур
Уфа да матур,
Бик матур дљнья!

Таудан тауларга кояш кученђ,
Сића да мића балкый шикелле.
Салават батыр корыч атында
Сине дђ мине саклый шикелле.

Кушымта.

Нинди шђџђрлђр ќирдђ књрмђдем,
Булмады минем кайда йљргђнем.
Уфа дисђлђр, сине сагынам,
Уфа дисђлђр, яна йљрђгем.

Кушымта.
ЂЙТЕЛМЂГЂН МЂХЂББЂТ
В. Фаттахова кље - Х. Гыйлђќев сњз.

Сине књреп янып йљрдем,
Ђйталмый телђгемне.
Ђйтелмђгђн мђхђббђтем
Яндыра йљрђгемне.

Њзем сљям, њзем кљям,
Њзем качам, књренсђћ.
Чђчкђ булып њсђр идем,
Чђчкђлђргђ њрелсђћ.

Я елмаеп, я моћаеп
Каршыма килсђћ иде.
Тормыш юлын берђњ булып
Њтђек дисђћ иде.
ЂЙТМЂ СИН АВЫР СЊЗ
Р.Хђкимов кље. - .Чурагул сњз.

Беркайчан ђйтмђ син авыр сњз,
Бик кыска, ђй кыска гомерлђр.
Син минем гомерлек юлдашым
Син чђчкђм, йолдызым сљйгђн яр.

Кушымта:

Ђйтмђ син авыр сњз, ђйтмђ син,
Йљрђк бит болай да яралы.
Ќырларны шаулатып ќырлыйсы
Гљрлђтеп яшисе бар ђле.

Бик авыр минутлар булса да
Тап мића шул вакыт ќылы сњз.
Авыр сњз ђйтђсећ килсђ дђ
Ђйтмђ син сљеклем, ђйтмђ тњз.

Кушымта:

Ђйтмђ син, ђйтмђ син, ђйтмђ тњз,
Йљрђк бит болай да яралы.
Ќырларны шаулатып ќырлыйсы
Гљрлђтеп яшисе бар ђле.

Иртђсен, кичен дђ мића син
Кызганма карашныћ ќылысын.
Шул чакта сљюнећ артуын
Йљрђгећ белђн син тоярсыћ.

Кушымта:

Ђйтмђ син авыр сњз ђйтмђ син,
Йљрђк бит болай да яралы.
Ќырларны шаулатып ќырлыйсы,
Гљрлђтеп яшисе бар ђле.
ЂПИПЂ
Татар халык бию такмагы

Бас, кызым, Ђпипђ,
Син басмасаћ, мин басам.
Синећ баскан эзлђрећђ
Мин дђ китереп басам.

Бас, кызым, Ђпипђ,
Син басмасаћ, мин басам.
Ђпипђнећ калачларын
Ашап калам ичмасам.

Бас, кызым, Ђпипђ,
Идђннђре селкенсен;
Идђннђре селкенсен дђ,
Кияњ књћеле ќилкенсен.

Бас, кызым, Ђпипђ,
Сындыр идђн тактасын;
Сындырсаћ идђн тактасын,
Кияњ тњлђр акчасын.
ЯШЬ ГОМЕР
З.Гыйбадуллин муз. - Г.Зђйнашева сњз.

Яшь гомер бер узгач,
Кайтмый ул яћадан,
Тик минем яшьлек никтер кайтыр кебек;
Яшьлектђ сљйгђн яр,
Сагындым, килеп ал,
Сине кљтђм џаман, дип ђйтер кебек.

Юк, кайтмас яшь гомер,
Калды ул еракта,
Зђћгђр томан артында сагыш булып;
Яшьли сљйгђн яр да
Ятка калды анда
Ђллђ язмыш, ђллђ бер ялгыш булып.

Ялгышны тљзђтеп,
Язмышны њзгђртеп
Яшђсђћ, яшьлек кире кайтыр кебек;
Яшьлек бит књћелдђ
Ић матур ќирендђ
Вакытлыча туктаган бер ќыр кебек.
 
Copyright © 2005-2006 Design & Programming - RuStem
Hosted by uCoz